hits

januar 2017

Størst av alt er kjærligheten, eller?

En gang var spørsmålet om det å nekte likekjønnede par å gifte seg i kirken diskriminering eller lovlig forskjellsbehandling i forhold til menneskerettighetene.

Menneskerettighetsdomstolen fastslo i 1999 og 2003 at homodiskriminering er akkurat like alvorlig som rasisme eller kjønnsdiskriminering og
en stat må ha «spesielt overbevisende og tungtveiende grunner» for enhver forskjellsbehandling mellom homofile og heterofile.

Heldigvis er dette blitt historie og spørsmålet trenger ikke lenger å besvares her i Norge. Samtidig klarer jeg ikke helt å legge fra meg dette, å hyle i vill jubel på vegne av de det gjelder. Jeg undrer meg over etterdønningene som nå kommer, over prester som sier opp, melder seg ut og protesterer med argumenter som at «denne nye læren er i strid med bibelsynet og en 2000-årig lang tradisjon som kirken har hatt»

Innlegget fortsetter under bilde

Gay Marriage
Licensed from: FtLaudGirl / yayimages.com

Lutheranere har historisk sett hatt høyst ulike bibelsyn. Så det har aldri vært snakk om ett monopol på bibelsynet. Det avgjørende har allikevel vært at de må stå sammen om det evangelium som Bibelen bevitner, ikke om det er enighet i synet på Bibelen, eller tolkningen av alt som Bibelen omhandler.

Bispemøtet sa i sin uttalelse fra oktober 2013 enstemmig at uenighet i saken om homofili og homofilt ekteskap ikke behøver være kirkesplittende (BM 16/13). I et nesten enstemmig vedtak året etter sluttet Kirkemøtet seg til en slik forståelse (KM 14/14).

Spørsmålet blir da hvilken status uenighet om homofilt samliv og ekteskap har for forståelsen av evangeliet. Betyr uenighet i disse spørsmålene at man ikke lenger deler den samme forståelse av evangeliet? Til det svarer Bispemøtet et klart nei, biskopene mener at ei heller er uenigheten «av en slik karakter at den rokker ved deres felles forståelse av evangeliet».

Et argument som går igjen er at homofili og homofilt ekteskap er en synd i henhold til bibelen, men her må jeg minne om at kirken har levd med kompromisser før, helt fra nytestamentlig tid. I den første kristne menighet gikk debatten om det var synd å spise kjøtt som var ofret til avgudene.

I vår tid er kristne uenige om forståelsen av det femte bud når det gjelder spørsmålet om det er rett å gjøre militærtjeneste. I forståelsen av det sjette bud har synet på onani forandret seg, og det har skjedd en klar forskyvning i synet på skilsmisse og gjengifte. Ingen har meg bekjent verken sagt opp stillinger eller gjort store protester ut av dette, ei heller er dette blitt sett på kirkesplittende.

Så hva er det som gjør at denne spesifikke saken vekker så mye engasjement blant de som er budbærere av nestekjærlighet, tilgivelse og flagger med at kirken er for alle?

Tradisjoner blir nevnt som årsak for oppsigelse og ja, ekteskap har en lang tradisjon i kristendommen og ellers i historien. Ekteskapet slik det defineres i norsk lov i dag, er derimot av nyere dato. Ekteskapet innebar for eksempel lenge en formell underordning av kvinnen, der mannen blant annet hadde juridisk råderett både over hennes formue og hennes kropp.
 
Historien om ekteskapet, er også en historie om svært mange forskjellige forbud. Det har ofte vært forbudt å gifte seg på tvers av religion eller etnisitet. Først i 1967 opphevet den amerikanske høyesterettsdomstolen de siste forbudene mot å gifte seg med noen av en annen hudfarge.

I det kristne Europa var det lenge forbudt å gifte seg med fjerne slektninger - noen ganger til og med med syvmenninger. I mange samfunn, også vestlige, har det vært forbud mot slaver å gifte seg.
 
Dagens forbud mot likekjønnede ekteskap kan på denne måten sees i sammenheng med mange forskjellige begrensinger på retten til å gifte seg.

Å bruke historien som grunnlag for å opprettholde akkurat dagens ekteskapspraksis, vil følgelig være problematisk da historien og tradisjonene som har fulgt historien, har vært dynamiske. Det er derimot en mulighet for å vise til historisk rettspraksis i forhold til hvordan domstolene har åpnet muligheten for flere former av ekteskap.

Da høyesterett i Massachusetts opphevet forbudet mot likekjønnede ekteskap, trakk den parallellen nettopp til den tidligere opphevelsen av forbud mot ekteskap mellom svarte og hvite.

Med det sagt, så er jeg glad disse prestene ser sin begrensning og sier opp stillingene sine. Forhåpentligvis fører dette til at nye, utradisjonelle prester slipper til som jobber for en kirke som er ment for alle

Æsæl Manouchehri
Nestleder LIM